Εγγύηση προϊόντος

Όλα τα προϊόντα του www.bausteel.ltd είναι ελεγμένα από τον κατασκευαστή τους

σε όλους τους τομείς και καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας της οποίας το διάστημα είναι ίσο

με αυτό που ορίζει ο κατασκευαστής του προϊόντος και οι όροι ισχύος της εγγύησης είναι αυτοί που

επίσης ο κατασκευαστής ορίζει.

Ο χρόνος της εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης των νόμιμων παραστατικών από την εταιρεία μας προς τους εκάστοτε πελάτες και ισχύει εντός της εταιρίας μας. Στο διάστημα αυτό, παρέχονται δωρεάν εργασία και ανταλλακτικά για βλάβες που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του χρήστη.

Τα ελαττωματικά προϊόντα που επιστρέφονται προς τεχνικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί ενδεχόμενη δυσλειτουργία διακινούνται προς και από την εταιρεία μας με ευθύνη του αγοραστή και το κόστος μεταφορικών επιβαρύνει τον πελάτη. Κατά την αποστολή των προϊόντων για έλεγχο στην εταιρία μας αυτά θα πρέπει να είναι σωστά συσκευασμένα στην αρχική τους συσκευασία. Σε περίπτωση δεν υπάρχει η αρχική συσκευασία, ο αγοραστής πρέπει να λάβει μέριμνα για κατάλληλη συσκευασία που θα προστατεύει το προϊόν από φθορές.

Τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την λειτουργία τους που περιλαμβάνονται στην συσκευασία όπως πχ τροφοδοτικά,κλπ. Πρέπει να υπάρχει αναλλοίωτο το serial number της συσκευής. Ο τεχνικός έλεγχος δε θα προχωρεί αν λείπει κάποιο από τα παραπάνω και διακόπτεται υποχρεωτικά έως ότου φτάσουν στην εταιρία μας τα εξαρτήματα που λείπουν. Αν η όλη διαδικασία καθυστερήσει πέραν των δέκα ημερών, το προϊόν θα επιστρέφεται στον Πελάτη χωρίς να έχει ελεγχθεί και με τα έξοδα των μεταφορικών να βαρύνουν τον ίδιο.

Για χρήση της εγγύησης είναι απαραίτητη η προσκόμιση του σχετικού παραστατικού αγοράς. Αν το προϊόν έχει αγορασθεί με τιμολόγιο πώλησης θα πρέπει να συνοδεύεται με σχετικό έγγραφο μεταφοράς πχ Δελτίο Αποστολής. Μαζί με τα προϊόντα πρέπει να υπάρχει συνοδευτικό έγγραφο με την όσο δυνατόν αναλυτικότερη περιγραφή της βλάβης ή να σταλεί μέσω e-mail στο www.bausteel.ltd

Loading...
Loading...